Regulamin dyżurów

VII. Regulamin dyżurów uczniów z ramienia SU

 

§38

 

1. Każda klasa pełni dyżur dwutygodniowy zgodnie z ustalonym harmonogramem.

     W danym dniu dyżur pełnią cztery osoby.

2. Terenem pełnienia dyżuru jest budynek szkoły wraz z otoczeniem.

3. Dyżurnych wyznacza samorząd szkolny wraz z opiekunem i wychowawcą klasy

     dyżurującej.

4. Harmonogram dyżurów klas i lista dyżurnych znajduje się u opiekuna samorządu

     i wychowawcy klasy dyżurującej.

5. Uczniowie pełniący w danym dniu dyżur przebywają w wyznaczonym miejscu pełnienia

     dyżuru.

6. Niedopuszczalna jest samowolna zmiana dyżurnych.

7. Dyżurni obowiązani są posiadać odznaki dyżurnych.

8. Miejscem dyżurów jest I piętro przy sekretariacie i II piętro aula młodzieżowa.

9. Czas trwania dyżuru 8:00 - 15:00 (w razie potrzeby w innych godzinach).

10. Obowiązki dyżurnych :

     1)   Przedstawienie się interesantom przebywającym do szkoły, przywitanie ich oraz

            skierowanie do dyrekcji sekretariatu, bądź pokoju nauczycielskiego.

     2)   Zgłaszanie dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły zauważonych usterek.

     3)   Spełnianie doraźnych poleceń nauczycieli i pracowników administracji.

     4)   Ogłaszanie kurend szkolnych potwierdzonych przez dyrekcję.

     5)   Wzywanie innych uczniów z klasy dyżurnej w razie konieczności wykonania

            pilnych prac zleconych przez dyrekcję.

     6)   Przestrzeganie zasady, by co najmniej jeden dyżurny obecny był

            w wyznaczonym miejscu pełnienia dyżuru.

11. Dyżurni są systematycznie kontrolowani i oceniani przez opiekuna samorządu i

     wychowawcę (ocena z uspołecznienia).

12. Pełnienie dyżuru nie jest usprawiedliwieniem nieobecności na sprawdzianach

     sporadycznych i zapowiedzianych pracach pisemnych (kartkówkach). W tym czasie

     obowiązki dyżurnych przejmują w porozumieniu z Opiekunem Samorządu

     Uczniowskiego – uczniowie innej klasy.

13. W razie niedbałego prowadzenia dyżuru klasa zostaje zobowiązana do pełnienia

     dodatkowego dyżuru w następnym tygodniu. 

Wizyt 870594