Koncepcja

KONCEPCJA  PRACY SZKOŁY

przyjęta  uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Gastronomicznych

w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2013 r.

 

Misja szkoły

 

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to,

odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię”

 

 Johann Wolfgang von Goethe

   

 

Nasza szkoła kształci przyszłych ludzi sukcesu – odpowiedzialnych, przedsiębiorczych, aktywnych oraz twórczych. Młodzież uczy się samodzielności i współpracy w grupie, mając poczucie własnej wartości. Świadomie zdobywają wiedzę i umiejętności, cechuje ich  kultura osobista i przestrzeganie etyki zawodowej. Zapewniamy naszym uczniom i klientom jakość kształcenia, wychowania i opieki, atmosferę pełną życzliwości, zajęcia wspierające proces uczenia się i rozwój fizyczny ucznia.

 

Cele jakie stawiamy sobie do realizacji to:

 1. Kształcenie i wychowanie   oparte  jest  na   uniwersalnych  wartościach   równości, tolerancji,  szacunku  do  pracy,  szacunku   do   tradycji  i  dorobku  kulturalnego naszej   Ojczyzny   oraz  otwarcie  na   wartości   Europy   i  świata.
 2. Wspieranie   i  motywowanie  uczniów  w   dążeniu  do  osiągania   zamierzonych celów, kreatywności, rozwijanie  kompetencji  kluczowych.
 3. Osiąganie   wysokiego   poziomu  kształcenia  umożliwiającego  samodzielne rozwiązywanie  problemów,  umiejętność  poruszania  się  po  rynku  pracy.
 4. Rozwijanie  samorządności  młodzieży  w  szkole  i  środowisku.
 5. Dbanie  o dobry wizerunek  naszej szkoły  oraz  budzenie  dumy   zawodowej.
 6. Pozyskanie   środków   unijnych  w  celu  wyrównania  szans  młodzieży.
 7. Nieustanne  doskonalenie  zawodowe  nauczycieli   i  tworzenie  życzliwej  atmosfery  współpracy.
 8. Doskonalenie  współpracy  z hotelami i zakładami  gastronomicznymi.
 9. Stworzenie  nowoczesnej  i   atrakcyjnej   w  kształceniu   zawodu i  dydaktyce , bazy szkoleniowej.
 10. Spełnienie wymagań i zadań stawianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Miasta Bydgoszcz będący organem prowadzącym szkołę, Urząd Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, będący organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

 

Nasz absolwent to człowiek, który:

 • jest kreatywny,  odpowiedzialny, tolerancyjny i życzliwy
 • zna  kulturę i tradycję naszego kraju i regionu
 • posiada świadomość i wrażliwość moralną
 • zachowuje się w sposób akceptowany społecznie
 • dba o rozwój intelektualno-emocjonalny
 • rozwija swoje pasje i uzdolnienia
 • jest kompetentnym fachowcem, przestrzegającym zasad etyki zawodowej
 • aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym
 • jest skuteczny w poszukiwaniu pracy

 

Pożądane kompetencje i cechy osobowości, których kształtowanie jest  uwzględnione w    strategii wychowawczej szkoły to:

 • otwartość
 • niezależność
 • wytrwałość
 • poczucie własnej wartości oparte na kompetencjach
 • tolerancja dla błędów
 • umiejętności przywódcze
 • poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne
Wizyt 638662